För ombud


Handelslagsvalet sker genom antingen direkt personval eller proportionellt val. De viktigaste skillnaderna mellan dessa valsystem hänför sig till kandidatnomineringen och beräkningen av valresultatet.

Vid proportionellt val har kandidaterna ställts upp på flera kandidatlistor, respektive kandidat på en lista.Huruvida kandidaten blir invald beror på det röstetal som kandidaten personligen får och på röstetalet för alla kandidater på kandidatlistan.

Vid direkt personval ställs kandidaterna upp på en kandidatlista som har upprättats utifrån kandidatanmälningar. Huruvida en kandidat blir invald beror endast på det röstetal som kandidaten personligen får. 

I båda valsystemen anmäler kandidaterna sig till en person som upprättar en kandidatlista, dvs. ett ombud. Ombudet kallar in kandidaterna till sin kandidatlista.

Vem kan bli ombud?

Du kan bli ombud i handelslagsvalet om 

  • du bor inom det valförrättande handelslagets verksamhetsområde 
  • du har antagits som medlem i det valförrättande handelslaget före valårets början 
  • du har fyllt 15 år före utgången av året före valåret