För väljare

Fullmäktige gör din röst hörd

Fullmäktige är ägarkundernas representant i handelslagets förvaltning. Fullmäktige fattar beslut och fungerar som ägarkundernas röst som framför deras utvecklingsidéer för handelslagets ledning: idéer och önskemål om hur butikstjänsterna kan förbättras.

Sådana ägare, sådana representanter

Vilken sammansättning fullmäktige har beror på dig och de övriga ägarkunderna. Det är nämligen endast ni som har rösträtt i handelslagsvalet där fullmäktige väljs.

Traditionellt har handelslagens fullmäktige avspeglat ägarkunderna mycket väl. Till fullmäktige hör såväl kassamedarbetare, byggarbetare, sjukvårdare och kontorsanställda som yrkespolitiker. Gemensamt för dem alla är ett intresse för frågor som berör handelslaget.

Utser förvaltningsrådet

Fullmäktige utser förvaltningsrådet, vars uppgift är att övervaka handelslagets affärsverksamhet, fatta beslut om bland annat omfattande avveckling eller utvidgning av verksamheten, fastställa strategin samt välja styrelse och verkställande direktör.

Fastställer bokslutet

Fullmäktige fastställer handelslagets bokslut och beslutar vad som ska göras med det eventuella överskottet i balansräkningen. Handelslagets fullmäktige fattar också beslut om eventuella stadgeändringar och fusionsprojekt.

Val vart fjärde år

Handelslagets fullmäktige har alltid en mandatperiod på fyra år och fullmäktige sammanträder minst två gånger om året.