För väljare


Fullmäktige gör din röst hörd

Handelslagets fullmäktige är ägarkundernas representant i handelslagets förvaltning. Fullmäktige fattar beslut och fungerar som ägarkundernas röst som framför deras utvecklingsidéer för handelslagets ledning: idéer och önskemål om hur butikstjänsterna kan förbättras.

Sådana ägare, sådana representanter 

Vilken sammansättning fullmäktige har beror på dig och de övriga ägarkunderna – endast ni har rösträtt i handelslagsvalet där fullmäktige väljs. 

Traditionellt har handelslagens fullmäktige avspeglat ägarkunderna väl. Till fullmäktige hör exempelvis kassamedarbetare, byggarbetare, sjukvårdare, kontorsanställda och yrkespolitiker. Gemensamt för dem alla är ett intresse för frågor som berör handelslaget.

Fullmäktige utser förvaltningsrådet 

Handelslagets fullmäktige utser förvaltningsrådet, vars uppgift är att övervaka handelslagets affärsverksamhet, fatta beslut om bland annat avsevärda ändringar i verksamhetens omfattning, fastställa strategin och välja styrelse och verkställande direktör.

Fullmäktige fastställer bokslutet 

Handelslagets fullmäktige fastställer handelslagets bokslut och beslutar vad som ska göras med det eventuella överskottet i balansräkningen. Handelslagets fullmäktige fattar också beslut om eventuella stadgeändringar och fusionsprojekt.

Val vart fjärde år 

Fullmäktiges mandatperiod är alltid fyra år. Fullmäktige sammanträder minst två gånger om året.